Avtal för

personlig träning

Kunden ingår ett avtal om köp av personlig träning genom Urban Viking Engberg, (org.nr 916914679), representerad av avtalad PT. Kunden har rätt att tillämpa ångerrätt i enlighet med Konsumentköplagen, med undantag för 11 §, som kan komma att tillämpas vid påbörjad avtalad tjänst under ångerrättens 14 dagar. Kunden skall vid ånger av köp återkoppla till Urban Viking Engberg med skriftlig uppsägning av tjänst.

 

10 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren, med avräkning för vad näringsidkaren får kräva enligt 11 §. Tiden skall räknas från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att avtalet frånträds. 11 § Näringsidkaren har rätt till ersättning för den tjänst som har tillhandahållits enligt avtalet innan ångerrätten utövades. Ersättningen får inte överstiga ett belopp som står i proportion till omfattningen av den tillhandahållna tjänsten, jämförd med den fullständiga tjänsten enligt avtalet.

 

Alla avtal skall i sin helhet genomföras under utsatt giltig tid, med undantag för skriftlig överenskommelse med aktuell PT. Avtalet är personligt mellan kund och den PT som representeras av Urban Viking Engberg. Detta ger inte utrymme för byte av PT under avtalsperioden, med undantag för ett godkänt skriftligt byte från både kund och PT. Ett nytt avtal skall upprättas av kund och den nya PT:n utsedd av Urban Viking Engberg. Denna övergång ses inte som ett nytecknande utan avtal, utan en överföring av pågående tjänst. Vid utlöpt avtal tillämpas sedermera inte det avtal kunden haft med tidigare PT, utan är införstådd med att ett nytt avtal upprättas utifrån den nya PT:ns tillgänglighet och prislista. Urban Viking Engberg förbehåller sig rätten att ersätta ordinarie PT vid tillfällen denna inte har möjlighet att genomföra sina PT-timmar, under förutsättning att kunden inte hellre bokar om sin tid. Detta sker skriftligt mellan kund och ordinarie PT.

 

På kundens begäran att avsluta sin tjänst under pågående avtal kan kvarstående timmar/tillfällen inte skrivas över på en tredje part, då denna tjänst är personlig. Inte heller kan kunden kräva återbetalning av insatt avgift för avtalad tjänst, om kunden väljer att avsluta sitt avtal innan utlöpt tid. En uppsägning innan utlöpt avtal skall ske skriftligen till Urban Viking Engbergs representant och anses godkänd vid återkoppling till kund.

 

Urban Viking Engberg förbehåller sig rätten att häva avtalet med omedelbar verkan, med hänvisning till oacceptabelt beteende, sexuellt ofredande, tvist eller utebliven betalning. En bedömning utifrån situationen skall göras huruvida kunden har rätt till återbetalning av innestående tjänst, bortsett ifrån utebliven betalning via faktura, då ingen återbetalning görs.

 

Bokning och avbokning av tjänst skall ske via urbanviking.se och dess kalender. Genom att boka in sina timmar via kalendern är kunden garanterad att bokningen är korrekt genomförd och giltig. Avbokning sker på samma sätt, via kalendern. Avbokning skall ske 24 timmar innan avtalad tid, för att inte bli fakturerad. För avbokning inom 24 timmar önskar Urban Viking Engberg att kunden sänder sin PT ett SMS. Vid eventuell dubbelbokning, systemfel eller icke avbokad tid från PT:ns sida, ersätter Urban Viking Engberg kunden med en kostnadsfri PT-timme som kompensation. Under kartläggningstimme med PT blir kunden presenterad för bokningssystemet och dess funktioner, samt avtalar veckodag och tid för sina kommande timmar.

 

Vid långvarig sjukdom, skada eller graviditet kan avtalet sättas på paus i upp till 6 månader. I utbyte mot läkarintyg eller dyl sätts avtalet på paus, utan återbetalningsrätt till kunden. En paus i avtalet sker skriftligen mellan kund och PT, via bilaga “ Paus av medlemskap”.

 

Urban Viking Engberg tillämpar ingen åldersgräns, alla tjänster är individanpassade utifrån ålder och fysiska förutsättningar.

 

Urban Viking Engberg tillämpar förskottsbetalning och delbetalning via faktura. Betalningsinformation sänds ut till kunden via den mail som angetts i kontraktet. En sammanställning av timmar sker vid varje månadsslut, och faktureras till kund den 20:e varje månad med 14 dagars betalningsvillkor. Efter passerat datum för betalning angiven på fakturan, sänds en faktura ut på nytt, med förseningsavgift på 100 NOK som skall vara Urban Viking Engberg tillhanda inom 7 dagar efter det nya faktureringsdatumet. Vid ytterligare utebliven betalning, sänds en sista påminnelsefaktura ut med ännu en påminnelseavgift á 300 NOK. Vid utebliven betalning efter andra påminnelsen upphör avtalet mellan kund och Urban Viking Engberg och dess representant att gälla. Obetald faktura sänds vidare till inkasso, och kvarstående timmar av betald tjänst upphör utan återbetalning. Kunden förbinder sig till att informera Urban Viking Engberg vid ett eventuellt byte av mailadress för att faktureringen skall kunna fullföljas.

 

Urban Viking Engberg och dess representanter friskriver sig från ansvar för eventuella personskador, medicinska åkommor, inkomstbortfall, rehabiliteringskostnader, samt förlust eller förstörelse av personliga ägodelar som kan uppkomma vid träning, samt transport till och från träningsplatsen. Kunden ombeds därför ha en adekvat försäkring, exempelvis en hemförsäkring, olycksfallsförsäkring eller motsvarande typ av försäkring. Urban Viking Engberg tillhandahåller giltig försäkring som täcker eventuella skador på egen träningsutrustning.

 

Allt material tillhandahållen via Urban Viking Engbergs hemsida, sociala medier, samt appen Urban Viking omfattas av upphovsrättslagen. Samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till urbanviking.se och innehas av Urban Viking Engberg. Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av urbanviking.se eller Urban Viking Engberg. Urban Viking Engberg har rätt att utan föregående meddelande avsluta avtalsperioden tidigare till följd av avtalsbrott – om kunden bryter mot någon punkt i dessa allmänna villkor eller Urban Viking Engberg och dess representanter har skäl att anta att så är fallet. Exempel av avtalsbrott är att låta andra få tillgång till information, dela kostupplägg, träningsprogram eller träningsupplägg vidare via sociala medier, hemsida, blogg, mail, pappersutskrift eller liknande. Kunden får gärna på egna sociala plattformar dela med sig av sin erfarenhet och diverse olika övningar/event/samtal, såvida kunden inte delar fullständiga träningsprogram, kostupplägg eller annan avgiftsbelagd tjänst. Kunden får gärna tagga både Urban Viking, sin PT samt dela med sig av eget bildmaterial på egen social media.


Personuppgifter som från kund sprids inte vidare till tredje part och hanteras i enlighet med GDPR.

 

Eventuell tvist hänförlig till villkoren, användningen av tjänsterna skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten.